REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TopKamDźwig Kamil Topolski

Art. 1. [Informacje podstawowe]
1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.topkamdzwig.pl (zwanej dalej „Stroną”).
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: TopKamDźwig z siedzibą przy: ul. Rytro 663, 33-343 Rytro (zwany dalej: „Usługodawcą“).
3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: topkamdzig@wp.pl
2) telefonicznie: +48 692 277 444
4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 02.01.2024 r.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]
1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: – usługi dźwigowe;
2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
1) składania zamówień on-line;
2) założenie konta użytkownika;
3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
4) publikacji komentarzy;
3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.
Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]
1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
2) przeglądarkę internetową,
3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter,
5) numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line.
2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.
Art. 4 [Newsletter]
1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.
Art. 5 [Komentarze]
1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.
Art. 6 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]
1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: topkamdzig@wp.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) Twoje imię oraz adres e-mail,
2) dokładny opis i powód reklamacji,
3) Twoje żądania, propozycje i wnioski.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację.
Art. 10 [Rozwiązywanie sporów]
1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez TopKamDźwig. lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
3. Wyrażamy zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko TopKamDźwig Kamil Topolski jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Art. 11 [Ochrona danych osobowych]
1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://topkamdzwig.pl/polityka.html.